SEKRETESSPOLICY

Denna Sekretesspolicy (hädanefter — “Policyn”) tillhandahåller information om varför STORENT AB-aggregat använder och delar dina personliga uppgifter, relaterade till ditt förhållande som kund med STORENT AB. Läs denna Sekretesspolicy noggrant.

STORENT AB tar hand om skyddet av din sekretess och personliga uppgifter, iakttar dina rättigheter enligt lagen om hantering av personliga uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning — Förordning 2016/679 från det Europeiska Parlamentet och Rådet den 27 april 2016 angående skydd av personer vid hantering av personliga uppgifter och den fria förflyttningen av sådana uppgifter (Förordningen) och annan tillämplig lagstiftning angående sekretess och uppgiftshantering.

I beaktan av det förutnämnda, har STORENT AB utvecklat sin sekretesspolicy med avsikten att tillhandahålla dig den föreskrivna informationen i Förordningen.

Sekretesspolicyn är tillämplig för uppgiftshantering oavsett i vilken form och/eller i vilken miljö du överför dina uppgifter till oss.

1. REGISTERANSVARIG

I enlighet med nuvarande sekretesslagstiftning är vi den registeransvarige. STORENT har ansvaret för att dina personliga uppgifter hanteras i enlighet med denna Policy och den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

Kontaktinformation för den registeransvarige:

STORENT AB, Registreringsnr.: 556914-1780

Adress: Finspangsgatan 49, Spånga 163 53. Telefon: 08-4020300

Kontaktinformation för den person som är sekretessansvarig:

Adress: Finspangsgatan 49, Spånga 163 53, E-post: storent.se@storent.com

2. INSAMLING AV PERSONLIGA UPPGIFTER

Vi ansvarar för de överförda personliga uppgifterna till STORENT av Användaren (genom att fylla i ansökningsformulär, ange uppgifter i applikationer, kontakta oss på sociala nätverk eller besöka våra kundtjänstcentra), likväl som för de personliga uppgifter som vi har samlat in på något annat sätt för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter.

De av oss insamlade personliga uppgifterna inkluderar exempelvis följande uppgiftskategorier:

·         basala uppgifter, till exempel förnamn, efternamn, födelsedatum, personligt identitetsnummer, uppgifter från personliga identifieringsdokument;

·         kommunikationsuppgifter, till exempel e-postadress, adress och telefonnummer, position i det företag du företräder och auktoriseringsuppgifter och det önskade kommunikationsspråket. Kommunikationsuppgifter som också består av kommunikationsinnehåll — e-postmeddelanden, brev, faxmeddelanden och samtalsanteckningar utförda av anställda;

·         information som hör till kundrelationer, till exempel historik av förberedda erbjudanden, beställningshistorik, hyr-transaktionshistorik (den hyrda utrustningen, start och slutdatum för hyrningen, adress där den hyrda utrustningen används, ytterligare tjänster som emottagits);

·         insolvensbedömning och skulduppgifter (inklusive skuldsumma, start och slutdatum för skulden och andra uppgifter som mottagits av oss via inkasso eller kreditupplysningsföretag);

·         andra uppgifter skapade vid utfärdande av kontrakt.

3. SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR HANTERING AV PERSONLIGA UPPGIFTER

Vi hanterar personliga uppgifter för följande syften:

1. Identifiering och tillhandahållande av tjänster

Syftet för att samla in dina personliga uppgifter är för att identifiera dig (inklusive digitala lösningar, till exempel Smart-ID), för att presentera våra tjänster för dig, för att implementera eller förbereda ett kontrakt och för att hantera och bibehålla kundrelationer mellan oss och dig och dig och ditt företag som du företräder som chef, auktoriserad person, kontaktperson eller på något annat sätt. Rättslig grund för hantering av personliga uppgifter är ett kontrakt mellan dig eller det företag som du företräder och STORENT.

2. Uppgifter för solvensbedömning och inkasso

Vi hanterar dina personliga uppgifter för att bedöma din solvens eller solvens för företaget som du företräder Ifall du inte betalar fakturorna innan förfallodatum kan vi överföra dina personliga uppgifter till ett inkassoföretag (till exempel Sveainkasso) och/eller överföra dem till ett skuldregister, till exempel Kronofogden. I sådana fall är den rättsliga grunden för hanteringen av de personliga uppgifterna vårt juridiska intresse för att garantera att vårt företagsintresse skyddas och vårt juridiska intresse är att få betalt för våra tjänster.

3. Bokföringsrelaterade uppgifter

För att uppfylla våra skyldigheter i enlighet med effektiv bokföring och skattelagstiftning, kommer vi att hantera dina personliga uppgifter inom den omfattning och tid som är föreskriven av sådan lagstiftning.

4. Marknadsföring

Vi kan använda dina personliga uppgifter för att kontakta dig, skicka information till dig som är relaterade till de tjänster som tillhandahålls av STORENT och för att informera dig om förändringar av produkterna och tjänsterna som erbjuds av oss, likväl som önskemål om feedback från dig om våra produkter eller tjänster som tillhandahålls av oss.

Vi kan skicka reklam om STORENTs produkter, kampanjer och andra tjänster. Vi försäkrar att du har alternativet att avregistrera dig från att motta reklam när som helst.

Inom hanteringen av personliga uppgifter kan vi också utföra profilering av dig i avsikt att personifiera erbjudanden och se till att vi erbjuder innehåll som passar bäst för dig.

4. ÖVERFÖRING OCH UTLÄMNANDE AV PERSONLIGA UPPGIFTER

Vi säljer inte eller överför inte på något sätt Användarens personliga uppgifter till någon tredje part.

Uppgifter lämnas ut till våra anställda som behöver uppgifterna för att de ska kunna utföra sitt arbete, för att implementera eller färdigställa ett kontrakt för tillhandahållande av tjänster.

Vi kan överföra Användarens personliga uppgifter:

·         till våra avtalsparter och underleverantörer, som säkerställer Tjänsten som entreprenörer och underentreprenörer i enlighet med våra instruktioner;

·         till myndigheter eller leverantörer av juridiska tjänster vid misstanke om kriminella eller olämpliga aktiviteter;

·         till myndigheter, leverantörer av juridiska tjänster eller andra parter om vi anbefalls att göra det enligt lag eller verkställighetsbeslut som är utfärdat av en myndighet.

Vi överför endast Användares personliga uppgifter till tredje part som vi litar på. För att garantera att Användarens personliga uppgifter hanteras i enlighet med nuvarande sekretesslagstiftning, är vi noggranna när vi väljer våra partners.

5. ÖVERFÖRING AV PERSONLIGA UPPGIFTER UTANFÖR EU/EEA

Vi överför inte dina personliga uppgifter utanför Europeiska unionen eller utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

6. COOKIES

När Användare besöker STORENTs webbsidor kan information om besöket sparas genom cookies. Cookies är passiva textfiler som sparas vid användning av Tjänsten i internetläsaren på Användarens enhet, så som dator, mobiltelefon eller läsplatta. Vi använder cookies för att förbättra Användarnas användning av Tjänsten och för att erhålla information, så som användarstatistik av Tjänsten. Detta görs för att garantera och förbättra Tjänsten. Ibland kan informationen som erhållits genom användning av cookies innehålla personliga uppgifter och i sådana fall vara föremål för vår Cookies-policy.

Användare kan inaktivera användning av cookies när som helst, genom att ändra inställningarna på sin enhet. Inaktivering av cookies kan påverka funktionen av Tjänsten, genom att vissa funktioner i Tjänsten kanske inte fungerar.

7. LAGRING AV PERSONLIGA UPPGIFTER

STORENT lagrar dina personliga uppgifter tills de inte längre behövs för de syften som de insamlades och hanterades för. Handelsdokument som innehåller räkenskapshandlingar och bokföring har en lagringsperiod på 5 eller 10 år.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kräva skriftlig information om de personliga uppgifter som hanteras av oss genom att använda den kontaktinformation som angetts i Klausul 11 Du har rätt att få en (1) kopia av de hanterade uppgifterna som relaterar exakt till dessa utan kostnad. Om du begär extra kopior har den registeransvarige rätt att begära en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för en sådan begäran.

Vid behov kan du lämna en skriftlig begäran för att korrigera de personliga uppgifter som inte stämmer, genom att använda kontaktinformationen som är specificerad i Klausul 11 eller genom att använda funktionen som finns på vår webbsida.

Du har rätt att kräva radering eller begränsning av hanteringen, likväl som rätt att protestera mot hanteringen, baserat på de juridiska intressen som finns under vissa förhållanden.

Du har rätt att dra tillbaka godkännandet för hantering som du har gett till den registeransvarige. Dock innebär utövande av dessa rättigheter att du fortsättningsvis kommer att ha begränsade möjligheter att motta tjänster från STORENT.

Under vissa förhållanden har du rätt att flytta uppgifter som innehåller rättigheter att samla in personliga uppgifter och överföra dem till en annan registeransvarig, om det inte har en negativ påverkan på rättigheterna och friheterna för andra.

Du har rätt att skicka in ett klagomål till en tillsynsmyndighet angående hantering av dina personliga uppgifter om du anser att hanteringen av personliga uppgifter bryter mot det reglerande ramverket för sekretesskydd.

Du har också andra rättigheter som kommer av Förordningen.

9. SÄKERHET

Vår prioritet är personlig säkerhet, därför är vi engagerade i att säkerställa att Användarnas personliga uppgifter hanteras med största försiktighet. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att Användarnas uppgifter och andra personliga uppgifter ska hanteras säkert och att hänsyn tas till denna Sekretesspolicy och Förordningen.

Dock, eftersom informationsöverföringen sker på internet och mobila nätverk finns det ofta en risk, alla risker antas av den person som utför dataöverföringen. Det är viktigt att du tar ansvar genom att säkerställa att dina uppgifter är skyddade. Du är ansvarig för att hemlighålla ditt användarnamn och lösenord.

10. FÖRÄNDRINGAR I POLICYN

Vi har rätt att ändra eller komplettera vår Sekretesspolicy när som helst. Den senaste versionen av Sekretesspolicyn kommer att finnas tillgänglig på vår webbsida. Den nya versionen ses som meddelad till Användaren, antingen genom att Användaren har fått ett e-postmeddelande som informerar Användaren om den nya versionen (den e-postadress som angetts av Användaren för kommunikation med STORENT kommer att användas), eller om Användaren blivit informerad om den nya Sekretesspolicyn på något annat sätt.

11. KONTAKTA OSS

För frågor, få ytterligare information om vår hantering av personliga uppgifter eller för att kontakta oss angående någonting annat, använd den specificerade kontaktinformationenstorent.se@storent.com

12. Rätt att skicka ett klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att skicka ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Dokument accepteras med e-post, likväl som att de skickas till Datainspektionen Box 8114, 104 20 Stockholm. Du kan även maila på datainspektionen@datainspektionen.se